Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Michelle Doet staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel Alkmaar onder nummer KvK nummer 69879206. Deze voorwaarden gelden voor alle websites van de Michelle Doet.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van een inschrijving, registratie en of aankoop van een product door een klant. Michelle Doet is gerechtigd inschrijvingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een inschrijving niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. Door het registreren op michelled.nl of andere websites van Michelle Doet en of aankopen van een product of dienst, gaat de klant (member/lid) automatisch akkoord met registratie op onze desbetreffende nieuwsbrieven. Michelle Doet zal de gegevens van de klant nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke klant kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de URL te klikken onderaan de ontvangen e-mail.
 

Artikel 4. Prijzen en andere tarieven

4.1 De bij de cursus(sen) en producten genoemde prijs is in euro’s, zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Eventuele verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de actie loopt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.3 Michelle Doet kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het inschrijvingsproces. Aan de inschrijving van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
5.2 De klant geeft Michelle Doet toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten van trainingsinhoud en studiemateriaal berust bij Michelle Donkersloot of de oorspronkelijke rechthebbende. Vermenigvuldiging of in gebruikgeving aan derden van (delen van) de cursusinhoud en/of studiemateriaal is niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Michelle Donkersloot of de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verkregen.
 

Artikel 7. Vooraf betalen en afzeggen

7.1 Michelle Doet hanteert een policy van vooruit betalen. Indien u niet binnen 24 uur van te voren afgezegd, wordt u consult c.q. afspraak in rekening gebracht.
7.2 Zodra het geld is overgemaakt, is de afspraak definitief. Je kunt je geld dus niet terugkrijgen. De gekochte consulten en of Back on Track trajecten worden in principe binnen drie maanden afgenomen indien anders overlegd en goedgekeurd door Michelle Doet. Alle aangekochte trajecten of consulten moeten worden opgemaakt in het jaar dat ze aangekocht, anders komen ze te vervallen.
 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Michelle Doet is niet aansprakelijk voor de schade aan eigendommen van klant en derden en evenmin aansprakelijk voor overige schade, waaronder mede begrepen studie- of bedrijfsstagnatie. De klant vrijwaart Michelle Doet tegen alle aanspraken van derden ter zake. Ook is zij medisch niet verantwoordelijk voor eventuele schade; fysiek, emotioneel of mentaal. De klant komt altijd op eigen verantwoordelijkheid. Michelle Doet zal nooit zeggen dat een klant moet stoppen met reguliere medicatie, doet een klant dit wel dan is dat haar of zijn eigen verantwoordelijkheid. Ook ontstane fysieke schade door training is geheel voor eigen risico.
 

Artikel 9. Overmacht

Michelle Doet heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de inschrijving van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Michelle Doet gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 

Artikel 10. Geheimhouding en Privacy

10.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
10.2 De persoonlijke gegevens die Michelle Doet via de site bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Michelle Donkersloot houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder De Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelmand

loader